September 20 @ Freddy’s Bar: 50th Birthday Celebration at 8:30PM